ข่าวประชาสัมพันธ์

Jun
12
Jun
12

กิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา และ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมใจจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย

DETAIL
Jun
12

จัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 สาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สสอท. และสร้างความร่วมมือด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช เป็นประธานการประชุมฯ

DETAIL
Jun
12

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ Germany และ Switzerland

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  เณรยอด ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ Germany และ Switzerland เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการบริหารจัดการด้านการศึกษา และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

DETAIL
TOP