จัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 สาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สสอท. และสร้างความร่วมมือด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช เป็นประธานการประชุมฯ