โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ Germany และ Switzerland

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ Germany และ Switzerland

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  เณรยอด ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ Germany และ Switzerland เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการบริหารจัดการด้านการศึกษา และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา