หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ/ภาควิชา : บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์

 1. ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration and Leadership
 2. ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย)    : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา)
  ชื่อย่อ (ไทย)      : ศษ.ม (การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Education (Educational Administration and Leadership)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed.  (Educational Administration and Leadership)
 3. วิชาเอก
  การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
  แผน ข ทำสารนิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
 5. รูปแบบของหลักสูตร
  • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่ก่อน 1 ปีการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
  2. มีความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ร่วมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้การทำวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา  หน่วยงาน และองค์การทางการศึกษา
  4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์    สามารถวางแผนกลยุทธ์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา
  5. มีบุคลิกภาพของผู้นำทางการศึกษาที่เหมาะสม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  กล้าแสดงออก  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  และวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา
 7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือก
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม กำหนด
 8. ระบบการจัดการศึกษา
  • ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 9. การดำเนินการหลักสูตร
  • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน ทำการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ  วันเสาร์ – วันอาทิตย์เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอนบัณฑิตวิทยาลัยสาขาศึกษาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสยาม
 11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือก
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม
 12. โครงสร้างหลักสูตร
  1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 42 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
   • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  2. หลักสูตรแผน ข ทำสารนิพนธ์ เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
   • การศึกษาอิสระ  3 หน่วยกิต
  3. รายวิชาในหลักสูตร
   หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
   751 101    ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-9)
   (Educational Philosophy)751 102    จิตวิทยาการศึกษา    3(3-0-9)
   (Educational Psychology)

   หมวดวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   700 111    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6)
   (Research Methodology for Social Sciences)

   700 201   ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา    3(3-0-6)
   (English for Graduate Study)

   751 111    ระบบบริหารการศึกษาไทย    3(3-0-9)
   (Thai Educational Administration System)

   751 113    หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา       3(3-0-9)
   (Principles and Theories of Educational Administration)

   751 114    นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา    3(3-0-9)
   (Educational Policy and Planning)

   751 115    ทฤษฎีภาวะผู้นำ    3(3-0-9)
   (Leadership Theory)

   หมวดวิชาเลือกจำนวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
   751 221    วิธีวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-4)
   (Research Methods in Education)

   751 222    การบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร    3(3-0-9)
   (Academic Administration and Curriculum Development)

   751 223    การประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำ    3(2-2-4)
   (Application of Leadership Theory)

   751 224    การบริหารบุคลากรทางการศึกษา    3(3-0-9)
   (Personnel Administration in Education)

   751 225    กฎหมายการศึกษา    3(2-2-4)
   (Legal Aspects of Education)

   751 226    การบริหารทรัพยากรการศึกษา    3(2-2-4)
   (Management of Educational Resource)

   751 227    เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา    3(2-2-4)
   (Information Technology and Educational Innovation)

   751 228    นักบริหารมืออาชีพ    3(2-2-4)
   (Professional Educational Administration)

   751 229    การนิเทศการศึกษา    3(2-2-4)
   (Educational Supervision)

   751 230    การประเมินโครงการ    3(2-2-4)
   (Project Evaluation)

   751 231    การประกันคุณภาพการศึกษา    3(2-2-4)
   (Educational Quality Assurance)

   751 232    ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษาไทย    3(2-2-4)
   (Issues and Trends in Thai Educational Administration)

   751 234    การศึกษาพิเศษและการศึกษาทางเลือก    3(2-2-4)
   (Special and Alternative Education)

   751 235    การบริหารการศึกษาเอกชน    3(2-2-4)
   (Private Educational Administration)

   751 236    การบริหารกิจการนักเรียน    3(2-2-4)
   (Student Affairs Administration)

   751 237    องค์กรการศึกษาและการควบคุม    3(3-0-9)
   (Educational Organization and Control)

   751 238    การฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา    3(3-0-12)
   (Internship in Educational)

   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
   751 251    การศึกษาโลกาภิวัตน์    3(3-0-9)
   (Global Education)

   751 252    หัวข้อพิเศษในการบริหารการศึกษา    3(0-9-0)
   (Special Topics in Educational Administration)

   751 253    ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    3(2-2-4)
   (National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives)

   751 254    การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน    3(2-2-4)
   (Educational Administration for Community Development)

   751 255    การศึกษาเปรียบเทียบ    3(2-2-4)
   (Comparative Education)

   และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาเอกเลือกของสาขาวิชา หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาได้

   การค้นคว้าอิสระหรือ วิทยานิพนธ์
   751 241    การศึกษาอิสระ    3(0-9-0)
   (Independent Study)

   751 242    วิทยานิพนธ์    12(0-48-0)
   (Master Thesis)

 13. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ / สาขา
  1 รองศาสตราจารย์ ดร.นายอมรชัย ตันติเมธ Ph.D. (Education Admin.& Supervision),University of Illinois, USA.
  2 ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  ศุขปรีดี Ed.D. (Education Media),University of Northern Colorado, USA.
  3 พล.ร.ต. ดร.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ค.ด. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี  เณรยอด Ed.D (Supervision, Curriculum and Instruction), East Texas State University, Commerce, Texas, USA.
  5 รองศาสตราจารย์ ดร. จอมพงศ์  มงคลวนิช Ph.D (Business Administration), University of  Bath, U.K.
  6 ดร. พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร์ ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7 ดร.กมล  สุดประเสริฐ Ph.D. (Foundations of  Education), Florida University, USA.
  8 ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหมายจันทร์เรือง ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
  9 ดร.ดุษฎี  สีวังคำ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  10 ดร.อัญชลี  จันทาโภ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  11 ดร. บุญส่ง หาญพานิช ค.ด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 14. อาจารย์พิเศษ
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ / สาขา
  1 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน Ph.D. (บริหารการศึกษา), Mininesota University, USA.
  2 ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย Ph.D. (จิตวิทยาการศึกษา) Indiana University USA.
  3 รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ Ph.D. (international and Development Education/Economics of Education) University of Pittsburgh, PA, USA.
  4 รองศาสตราจารย์ ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร Ph.D. (บริหารการศึกษา), Mininesota University, USA.
  5 รองศาสตราจารย์ ดร. นรา สมประสงค์ Ed.D.(Education Administration). University of Northern Philippines.
  6 รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา Ph.D. (Education Psychology), Michigan State University, USA.
  7 รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี  แกมเกตุ ค.ด. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาพิมพ์  อุสาโห ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิน งามประโคน Ph.D. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยปัญจาบ, อินเดีย