หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์

 1. ชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย        : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ    : Doctor of Philosophy in Educational Administration
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
  ชื่อย่อ (ไทย)  : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration)
 3. วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  • แบบที่ 1.1 เน้นการทำวิจัย
   จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
  • แบบที่ 2.1 เรียนรายวิชา มีการทำดุษฎีนิพนธ์
   จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
 5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนระดับสูงทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนี้

  1. หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการทำวิจัย
   • เป็นนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางการบริหารการศึกษาที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารการศึกษา
   • เป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นำที่มีสมรรถนะความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และศาสตร์แขนงอื่นๆ ในระดับสากล ที่สัมพันธ์กับการบริหารและการพัฒนาการศึกษา
   • เป็นนักวิชาการทางการบริหารการศึกษาที่มีศักยภาพสูง สามารถคิดวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. หลักสูตรแบบ 2.1 เรียนรายวิชา มีการทำดุษฎีนิพนธ์
   • เป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นำที่มีสมรรถภาพสูง มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และศาสตร์แขนงอื่นๆในระดับสากล ที่สัมพันธ์กับการบริหารและการพัฒนาการศึกษา
   • เป็นนักวิชาการทางการบริหารการศึกษาที่มีศักยภาพสูง สามารถคิดวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • เป็นนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางการบริหารการศึกษาที่สามารถสร้างองค์
    ความรู้ใหม่ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารการศึกษา
 6. ระบบการจัดการศึกษา
  • ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 7. การดำเนินการหลักสูตร
  • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน ทำการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
   – วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  9.00 –   16.30 น.
  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือก หลักสูตรแบบ 1.1  เน้นการทำวิจัย
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสยามรับรอง
   2. มีประสบการณ์ในการการทำวิจัยหลังปริญญาที่ไม่ใช่ดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี  และผลงานการทำวิจัยดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้มาตรฐานระดับชาติ
   3. นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และแผนการดำเนินการ โดยหัวข้อที่นำเสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
   4. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยามหลักสูตรแบบ 2.1 เรียนรายวิชา มีการทำดุษฎีนิพนธ์
    • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสยามรับรอง
    • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารการศึกษา (ในกรณีที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน อาจต้องลงเรียนรายวิชาเพิ่มเติม)
    • คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
 8. ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 9. จำนวนหน่วยกิต
  • หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการทำวิจัย
   จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    60    หน่วยกิต
  • หลักสูตรแบบ 2.1 เรียนรายวิชา มีการทำดุษฎีนิพนธ์
   จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    60    หน่วยกิต
 10. โครงสร้างหลักสูตร
  1. หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการทำวิจัย    60     หน่วยกิต
   • หมวดวิชาแกน หรือวิชาเลือก (ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา) ไม่นับหน่วยกิต
   • หมวดดุษฎีนิพนธ์  60  หน่วยกิต
  2. หลักสูตรแบบ 2.1 เรียนรายวิชา มีการทำดุษฎีนิพนธ์  60  หน่วยกิต
   • หมวดวิชาแกน 18 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
   • หมวดดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิตหมายเหตุ นักศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ใช่ทางการบริหารการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติมตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ
 11. รายวิชา
  หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) เป็นหมวดวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
  751 113    หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
  (Principles and Theories of Educational Administration)751 221    วิธีวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)
  (Research Methodology in Education)

  หมวดวิชาแกน  18   หน่วยกิต
  900 301   สัมมนาการประยุกต์ทฤษฎีการบริหารและการจัดการการศึกษา   3(3-0-6)
  (Seminar in Application of Administration Theory and Educational Management)

  900 302   ระเบียบวิธีและสถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)
  (Methodology and Advance Statistic for Educational Research)

  900 303   สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Administration Research)

  900 304   สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Administration Innovation)

  900 305   สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา  3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Planning and Policy)

  900 306   สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(1-6-3)
  (Seminar in Professional Experiences in Educational Administration)

  หมวดวิชาเลือก  6  หน่วยกิต
  900 401  สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทสังคมโลก 3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Administration in Global Context)

  900 402  สัมมนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Administration Leadership)

  900 403  สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  3(3-0-6)
  (Seminar in Human Resource development in Educational Administration)

  900 404  สัมมนาการจัดการความรู้  3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Quality Management)

  900 405  สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  3(3-0-6)
  (Seminar in Strategic Educational Supervision)

  900 406  สัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Quality Management)

  900 407  สัมมนากฎหมายทางการศึกษา 3(3-0-6)
  (Seminar in Educational Laws)

  900 408  สัมมนากลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา 3(3-0-6)
  (Seminar in Strategic School Development)

  900 409  สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
  (Seminar in Comparative Educational Administration)

  900 410   การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(0-6-6)
  (Independent Study in Educational Administration)

  หมวดดุษฎีนิพนธ์
  900 501   การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)
  900 502   ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation )

  หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการทำวิจัย     60  หน่วยกิต
  900 503   ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation )

  หลักสูตรแบบ 2.1 เรียนรายวิชา
  มีการทำดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต

   

 12. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ / สาขา
  1 รองศาสตราจารย์ ดร.นายอมรชัย ตันติเมธ Ph.D. (Education Admin.& Supervision),University of Illinois, USA.
  2 ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี Ed.D. (Education Media),University of Northern Colorado, USA.
  3 พล.ร.ต. ดร.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ค.ด. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี เณรยอด Ed.D (Supervision, Curriculum and Instruction), East Texas State University, Commerce, Texas, USA.
  5 รองศาสตราจารย์ ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช Ph.D (Business Administration), University of Bath, U.K.
  6 ดร. พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7 ดร.กมล สุดประเสริฐ Ph.D. (Foundations of Education), Florida University, USA.
  8 ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหมายจันทร์เรือง ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
  9 ดร.ดุษฎี สีวังคำ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  10 ดร.อัญชลี จันทาโภ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  11 ดร. บุญส่ง หาญพานิช ค.ด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. อาจารย์พิเศษ
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ / สาขา
  1 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน Ph.D. (บริหารการศึกษา), Mininesota University, USA.
  2 ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย Ph.D. (จิตวิทยาการศึกษา) Indiana University USA.
  3 รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ Ph.D. (international and Development Education/Economics of Education) University of Pittsburgh, PA, USA.
  4 รองศาสตราจารย์ ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร Ph.D. (บริหารการศึกษา), Mininesota University, USA.
  5 รองศาสตราจารย์ ดร. นรา สมประสงค์ Ed.D.(Education Administration). University of Northern Philippines.
  6 รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา Ph.D. (Education Psychology), Michigan State University, USA.
  7 รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี  แกมเกตุ ค.ด. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาพิมพ์  อุสาโห ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิน งามประโคน Ph.D. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยปัญจาบ, อินเดีย