ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน

 

1.

ดร.อำนวย เถาตระกูล

เลขาธิการสามคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

 

2.

ดร.ลมัยพร  แหล่งหล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วัดอัมรินทราราม

3.

ดร.วิเชียร เย็นกาย

คณะครุศาสตร์ มาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

4.

ดร.เดชา   พวงงาม

ปลัดองค์การส่วนบริหาร

จังหวัดปทุมธานี

5.

ดร.งามพิศ ลวากร

รองผู้อำนวยการ สพฐ.เขต1

กรุงเทพมหานคร

 

 

6.

ดร.ภูษิต   รุ่งแก้ว

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ฝ่ายบริหาร

7.

ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ

ผู้อำนวยการ สกสค.

จังหวัดสมุทรสงคราม

8.

ดร.ชูชาติ   แก้วนอก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

สมุทรปราการ เขต1

9.

ดร.ก๊ก   ดอนสำราญ

ประธานสันนิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

10.

ดร.ธนรัตน์  มังคะโชต

รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2

11.

ดร.อุษณีย์   จำเมือง

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดกลาง

12.

ดร.เสกสรรค์   มานวิโรจน์

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 ม.ราชพฤกษ์

13.

ดร.พิสัณห์   นุ่นเกลี้ยง

ผู้บริหารระบบคุณภาพ,

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร กลุ่มวังขนาย

14.

ดร.ปิยะ เจริญเวชรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านหล่ายขานาง

15.

ดร.สิริกวินท์ ครุธครองพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เขตทวีวัฒนา

       

16.

ดร.นภดล ธรรมวัฒนะ

ประธานบริษัทโกลด์มาสเตอร์จำกัด (มหาชน)

17.

ดร.นันทริกา   ชันซื่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18.

ดร.วรวุฒิ  แสงนาก

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านกกโอ

19.

ดร.สุนันทา  สังขทัศน์

หัวหน้างานวางแผนแฃะงบประมาณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี