gse

ศิษย์เก่า ปริญญาโท

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 สาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สสอท. และสร้างความร่วมมือด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช เป็นประธานการประชุมฯ

 You are here: Home ศิษย์เก่า ศิษย์เก่า ปริญญาโท ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม